Policy

Kvalitetspolicy

Käringötrafiken AB bedriver skärgårdstrafik i Orust Kommun på uppdrag av Västtrafik AB, samt kör gods så som kolonialvaror, mindre byggmateriel etc. Vi bedriver även chartertrafik i Bohuslän.
Våra passagerare ska känna sig trygga när de transporteras med våra fartyg. Vi kvalitetssäkrar regelbundet vår säkerhetsutrustning och håller god beredskap för oförutsedda händelser. Vår erfarna och kompetenta personal genomgår regelbunden utbildning.
Vi åtar oss att följa tillämpliga lagar och andra krav samt de kundkrav som gäller för vår verksamhet.

Miljöpolicy

Käringötrafiken AB strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller våra egna fartyg. I möjligaste mån används material, utrustning och metoder som inte utgör miljö- och hälsorisker, vare sig för de anställda eller för allmänheten. Det innebär att bränsleförbrukningen, utsläpp och drift ska vara effektiva och energisnåla, med ett minimalt utfall av restprodukter. Framförallt gäller det att miljöfarligt avfall och påverkan på miljön så som miljöfarliga utsläpp minimeras så mycket som möjligt. Vår verksamhet skall följa miljölagar och andra bindande krav. Käringötrafikens strävan är att så mycket som möjligt av fartygens beståndsdelar skall vara återvinningsbara samt att leveranser ska ske på ett så miljömässigt sätt som möjligt. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy

Käringötrafiken verkar för en god och säker arbetsmiljö som uppfyller alla relevanta lagar och krav. Vi ska utföra våra tjänster professionellt, effektivt och på ett sådant sätt att vi tillsammans säkerställer en bra arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra beslut som fattas och aktiviteter som genomförs samt utgöra en naturlig del i allt vi gör. Käringötrafikens mål är att detta skall göras i samråd och medverkan mellan ledning och arbetstagare.

Hos oss innebär det att:

  • Vi ska arbeta för en säker arbetsmiljö där ingen ska behöva drabbas av skada eller fysisk/psykisk ohälsa till följd av arbetet
  • Arbetet ska ge möjligheter till samarbete, personlig och yrkesmässig utveckling och sociala kontakter som skapar hög arbetstillfredsställelse
  • Vi ska regelbundet, och vid förändringar, undersöka och riskbedöma såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att säkerställa att vi uppnår en säker och trygg arbetsplats.
  • Alla anställda ska få den introduktion och genomgång de behöver för att kunna arbeta säkert.
  • 1 gång per år följer vi upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete (S.A.M) genom en arbetsmiljörond/skyddsrond.
  • Vi ska påverka alla medarbetare att ta ansvar för att vårda sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande.
  • Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss.
  • Värderingar, normer och spelregler samt mål är klart definierade. Risker och hot diskuteras kontinuerligt och omsätts i handlings- och åtgärdsplaner.
  • Det åligger medarbetaren att följa arbetsmiljölagen och Käringötrafikens policies.

Käringötrafikens arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. KMA-samordnaren och ledningsgruppen är det samverksforum som hanterar de större arbetsmiljöfrågorna.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en säker, effektiv och trivsam arbetsplats. VD har huvudansvaret för att Käringötrafikens systematiska arbetsmiljöarbete efterlevs. Befälhavaren är arbetsgivarens representant ombord och ansvarar därmed för en tillfredsställande arbetsmiljö som uppfyller lagstiftningens krav. Skyddsombuden ska: företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete samt vaka över att fartyget är rätt bemannat i enlighet med beslut och lagar.

Redare/VD
Therese Tobin

Snabbanslutning